หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

                ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านโภชนาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 

1.ด้านปฏิบัติการ

                (1) ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย เบื้องต้นด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูภาวะโภชนาการของประชาชน

                (2) ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟื้นฟูและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่ดีของประชาชน เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี

                (3) ร่วมติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

                (4) ร่วมเผ้าระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ กับสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในประชาชนที่มีความเสี่ยง

                (5) ร่วมจัดการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อพัฒนาระบบงานและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและภาคีเครือข่าย

                (6) ร่วมจัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

                (7) ร่วมจัดทำตำรับอาหาร และสื่อโภชนศึกษา สำหรับประชาชน เพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม

2.ด้านการวางแผน

                วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3.ด้านการประสานงาน

                (1) ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

                (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ด้านการบริการ

                (1) ให้คำแนะนำ ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

                (2) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                (3) ให้บริการสื่อทางด้านอาหารและโภชนาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาโภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล สามารถกำหนดเมนูอาหารและสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย สามารถให้คำปรึกษาด้านโภชนาการแก่กลุ่มลูกค้าอื่นๆ เช่นโรงเรียน
 • มีทักษะด้านการปฏิบัติการ / ด้านการวางแผน / ด้านการประสานงาน / ด้านการบริการ

Responsibilities:

 

 • Approach customers by telephone call, email or sales visit to discuss on project management and requirements for event, exhibition or tradeshow launching
 • Be a part of sales team to generate sales revenue and new customers in order to achieve company’s sales target
 • Present event concept to customers and ensure customers’ satisfaction
 • Work closely with internal team to promote service/ products to related client companies to attend Event/ Exhibition/ Roadshow/Trade Show both in Thailand and overseas  
 • Able to deliver sales and marketing strategy to meet sales target of event projects
 • Maintain good relationship with customers and establish new business prospects
 • Other tasks assigned by superior

  

Qualifications:

 • Thai nationality. Age 26-30 years old
 • Bachelor's degree or higher in any related fields
 • At least 2 years of direct experience in sales specialized in event/exhibition/trade show service industry
 • Service minded, dynamic with high level of initiative and creativity, able to work under pressure
 • Good command of English both verbal and written
 • Good interpersonal and coordinating skills
 • Good presentation and Negotiation skill
 • Highly responsible, patient and able to meet with strict deadlines
 • Able to travel upcountry/ abroad
 • Having own car and License is preferrable

Responsibilities:

 • Take charge of the project assigned by Senior Project Manager from the beginning to the end
 • Perform sales task and supervise, manage & lead sales team to successfully achieve the business objective and goal
 • Work closely with internal team to promote service/ products to related client companies to attend Event/ Exhibition/ Roadshow/Trade Show both in Thailand and overseas  
 • Able to deliver sales and marketing strategy to meet sales target of event projects
 • Collaborate with all concerned departments and customers to facilitate event projects both local and international
 • Negotiate with organizers and exhibitors in any related matters
 • Approach customers by telephone call, email or sales visit to discuss on project management and requirements for event or party launching
 • Present event concept to customers and ensure customers’ satisfaction
 • Maintain good relationship with customers and establish new business prospects
 • Develop new sales techniques to increase sales volume
 • Other tasks assigned by superior

 

Qualifications:

 • Thai nationality. Age 28-35 years old
 • Bachelor's degree or higher in any related fields
 • At least 3-5 years of direct experience in sales specialized in event/exhibition/trade show service industry
 • Knowledgeable in Social Media/ Digital Channels
 • Strong leadership skill. able to provide necessary guidance and consultation to sales team members
 • Service minded, dynamic with high level of initiative and creativity, able to work under pressure
 • Good command of English both verbal and written
 • Good interpersonal and coordinating skills
 • Highly responsible, patient and able to meet with strict deadlines
 • Able to travel upcountry/ abroad
 • Having own car and License

Job Responsibility:

 • Handling the end to end recruitment process.
 • Designs, develops and maintain the recruitment process in the organization (including jobs description, recruitment channel) and implement appropriate best practices in the organization.
 • Builds a quality relationship with the internal customers and external recruitment agencies.
 • Sets the social media communication strategy for different job profiles and functions in the organization.
 • Acts as a single point of contact for managers regarding recruitment topics.
 • Perform other tasks as assigned

Qualifications:

 • Male/ Female, age between 30 - 39 years old, Thai Nationality 
 • Bachelor’s degree or higher in Human resources management, Business administration or any other related field.
 • Minimum 3-5 years of working experience in recruitment, talent acquisition or related fields. 
 • Experience in a recruitment firm would be an advantage.
 • Good command of both spoken & written English, Computer literacy.
 • Proactive, good personality,service mind, creative thinker, Initiative, interpersonal & communication skills, well-organized.

เข้าสู่ระบบ

กรุณาป้อนข้อมูล เพื่อเข้าใช้งานระบบ