รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อนำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานในองค์กรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

คุณสมบัติ:

 • นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
 • กระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้
*ฝึกงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วิธีการสมัคร:

พร้อมแนบหนังสือหรือจดหมายขอฝึกงานจากสถาบัน และสำเนาผลการศึกษา (Transcript) เทอมล่าสุด
**สแกนรวมเป็น .pdf 1 ไฟล์**


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เฉพาะตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน) โทร. 02 229 3666-7 หรือ อีเมล์ hr@qsncc.com

Key Responsibilities:

 • Responsible for international/local conference management in both private and governmental sectors
 • Plan, schedule and monitor project timelines
 • Assist Manager on managing and monitoring project budgets to ensure revenue and expenses are administered within established boundaries
 • Monitor team and subcontractors to ensure guidelines are maintained and the quality standards are met
 • Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors
 • Provide advice on the management of projects to team member
 • Other tasks assigned by superior

 

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • At least 3 years relevant working experience in conference organizer / project management
 • Good computer literacy
 • Good command of spoken and written English (Able to use third language will be an advantage)
 • Excellent interpersonal skills, leadership skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, and able to work overtime
 • Have plenty of energy, a calm 'customer-focused' manner, the ability to cope with pressure, meticulous attention to detail, and effective time management and organizational abilities
Able to travel either to upcountry or abroad

Responsibilities:

 • Take charge of the project assigned by Senior Project Manager from the beginning to the end
 • Project budget, Perform sales task and supervise, manage & lead sales team to successfully achieve the business objective and goal
 • Work closely with internal team to promote service/ products to related client companies to attend Event/ Exhibition/ Roadshow/Trade Show both in Thailand and overseas  
 • Able to deliver sales and marketing strategy to meet sales target of event projects
 • Collaborate with all concerned departments and customers to facilitate event projects both local and international
 • Negotiate with organizers and exhibitors in any related matters
 • Approach customers by telephone call, email or sales visit to discuss on project management and requirements for event or party launching
 • Present event concept to customers and ensure customers’ satisfaction
 • Maintain good relationship with customers and establish new business prospects
 • Develop new sales techniques to increase sales volume
 • Other tasks assigned by superior

Qualifications:

 • Thai nationality. Age 28-35 years old
 • Bachelor's degree or higher in any related fields
 • At least 3-5 years of direct experience in sales specialized in event/exhibition/trade show service industry
 • Knowledgeable in Social Media/ Digital Channels
 • Strong leadership skill. able to provide necessary guidance and consultation to sales team members
 • Service minded, dynamic with high level of initiative and creativity, able to work under pressure
 • Good command of English both verbal and written
 • Good interpersonal and coordinating skills
 • Highly responsible, patient and able to meet with strict deadlines
 • Able to travel upcountry/ abroad
 • Having own car and License
 • B2B exhibition sales experience advantageous

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมต้นทุนและการผลิตของครัวเบเกอรี่
 • วางแผนการผลิตเมื่อได้รับคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมพนักงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานการผลิต GMP และระบบมาตรฐานอื่นๆ ในองค์กร
 • เข้าร่วมการดำเนินการจัดทำ อบรม และร่วมเป็นคณะกรรมการ ในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานขององค์กร

 คุณสมบัติเบื้องต้น

 • สัญชาติไทย, เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปี ขั้นไป
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ในการทำงานครัวเบเกอรี่ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป ในโรงแรม หรืออื่นๆ
 • มีความรู้ด้านการผลิต Pastry หรือ Bakery เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการจัดการต้นทุน และวางแผนการผลิต บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
 • มีความสามารถในการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารให้ได้ตามาตรฐาน GMP, HACCP

LOG-IN

Fill in the form below to get instant access:

Forgot Password | Sign up | Manual