หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

                ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านโภชนาการ ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

 

1.ด้านปฏิบัติการ

                (1) ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย เบื้องต้นด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูภาวะโภชนาการของประชาชน

                (2) ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟื้นฟูและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่ดีของประชาชน เพื่อให้มีภาวะโภชนาการที่ดี

                (3) ร่วมติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

                (4) ร่วมเผ้าระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ กับสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในประชาชนที่มีความเสี่ยง

                (5) ร่วมจัดการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อพัฒนาระบบงานและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและภาคีเครือข่าย

                (6) ร่วมจัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

                (7) ร่วมจัดทำตำรับอาหาร และสื่อโภชนศึกษา สำหรับประชาชน เพื่อให้ได้รับพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม

2.ด้านการวางแผน

                วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3.ด้านการประสานงาน

                (1) ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

                (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4.ด้านการบริการ

                (1) ให้คำแนะนำ ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

                (2) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                (3) ให้บริการสื่อทางด้านอาหารและโภชนาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาโภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล สามารถกำหนดเมนูอาหารและสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย สามารถให้คำปรึกษาด้านโภชนาการแก่กลุ่มลูกค้าอื่นๆ เช่นโรงเรียน
 • มีทักษะด้านการปฏิบัติการ / ด้านการวางแผน / ด้านการประสานงาน / ด้านการบริการ

Responsibilities:

 

 • Approach customers by telephone call, email or sales visit to discuss on project management and requirements for event, exhibition or tradeshow launching
 • Be a part of sales team to generate sales revenue and new customers in order to achieve company’s sales target
 • Present event concept to customers and ensure customers’ satisfaction
 • Work closely with internal team to promote service/ products to related client companies to attend Event/ Exhibition/ Roadshow/Trade Show both in Thailand and overseas  
 • Able to deliver sales and marketing strategy to meet sales target of event projects
 • Maintain good relationship with customers and establish new business prospects
 • Other tasks assigned by superior

  

Qualifications:

 • Thai nationality. Age 26-30 years old
 • Bachelor's degree or higher in any related fields
 • At least 2 years of direct experience in sales specialized in event/exhibition/trade show service industry
 • Service minded, dynamic with high level of initiative and creativity, able to work under pressure
 • Good command of English both verbal and written
 • Good interpersonal and coordinating skills
 • Good presentation and Negotiation skill
 • Highly responsible, patient and able to meet with strict deadlines
 • Able to travel upcountry/ abroad
 • Having own car and License is preferrable

Responsibilities:

 • Take charge of the project assigned by Senior Project Manager from the beginning to the end
 • Perform sales task and supervise, manage & lead sales team to successfully achieve the business objective and goal
 • Work closely with internal team to promote service/ products to related client companies to attend Event/ Exhibition/ Roadshow/Trade Show both in Thailand and overseas  
 • Able to deliver sales and marketing strategy to meet sales target of event projects
 • Collaborate with all concerned departments and customers to facilitate event projects both local and international
 • Negotiate with organizers and exhibitors in any related matters
 • Approach customers by telephone call, email or sales visit to discuss on project management and requirements for event or party launching
 • Present event concept to customers and ensure customers’ satisfaction
 • Maintain good relationship with customers and establish new business prospects
 • Develop new sales techniques to increase sales volume
 • Other tasks assigned by superior

 

Qualifications:

 • Thai nationality. Age 28-35 years old
 • Bachelor's degree or higher in any related fields
 • At least 3-5 years of direct experience in sales specialized in event/exhibition/trade show service industry
 • Knowledgeable in Social Media/ Digital Channels
 • Strong leadership skill. able to provide necessary guidance and consultation to sales team members
 • Service minded, dynamic with high level of initiative and creativity, able to work under pressure
 • Good command of English both verbal and written
 • Good interpersonal and coordinating skills
 • Highly responsible, patient and able to meet with strict deadlines
 • Able to travel upcountry/ abroad
 • Having own car and License

Job Responsibility:

 • Handling the end to end recruitment process.
 • Designs, develops and maintain the recruitment process in the organization (including jobs description, recruitment channel) and implement appropriate best practices in the organization.
 • Builds a quality relationship with the internal customers and external recruitment agencies.
 • Sets the social media communication strategy for different job profiles and functions in the organization.
 • Acts as a single point of contact for managers regarding recruitment topics.
 • Perform other tasks as assigned

Qualifications:

 • Male/ Female, age between 30 - 39 years old, Thai Nationality 
 • Bachelor’s degree or higher in Human resources management, Business administration or any other related field.
 • Minimum 3-5 years of working experience in recruitment, talent acquisition or related fields. 
 • Experience in a recruitment firm would be an advantage.
 • Good command of both spoken & written English, Computer literacy.
 • Proactive, good personality,service mind, creative thinker, Initiative, interpersonal & communication skills, well-organized.

Responsibilities:

 • Be a part of recruitment team to support all of recruitment process.
 • Handle all recruitment process since sourcing, advertising, running selection process, interviewing and offering the job in order to get right person in timeline period.
 • Maintaining and updating information for online channel (Facebook, LinkedIn, Website, etc.)
 • Making sure that the office has a good environment, clean and well organized for our recruitment team and candidates visit.
 • Support other administrative tasks related with office work.
 • Provide and support HR’s activities and other projects as assigned

Qualifications:

 • Thai nationality only. age between 25-30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resource Management, Business Administration or related field.
 • Have an experienced in Human Resources Management, especially in recruitment field,IT knowledge or related background would be advantageous.
 • Possesses problem solving skills, has a results oriented attitude and is a creative thinker.
 • Proficient in Microsoft Office applications.
 • Good interpersonal skills and can work under pressure, dynamic person, high responsibilities and working ability to meet the deadline.
 • Good command of both verbal and written English is a must.
 • Ability to proactively execute and manage multiple tasks.
 • Highly motivated, with good analytical skills.

Responsibilities: 

 • Performing accounting functions including month-end, quarter-end and year-end closing to ensure that all transactions are maintained timely and accurately
 • Reviewing all accounting activities including AP, AR, Payment, etc.
 • Reviewing petty cash and reimbursement
 • Preparing and reviewing Vat Report, withholding tax and corporate with revenue department

 

Qualifications: 

 • Male or Female age over 28 years old
 • Bachelor Degree or higher in Accounting, with CPD is preferred.
 • At least 5 years working experience in accounting function, including more than 2 years in a supervisory position.
 • Having Knowledge accounting standard and MS Office
 • Flexible, responsible and dedicated in order to complete the job on time.
 • Good human relationship and strong leadership skills
 • Knowledge in MS Office
 • Having knowledge about ACCPAC is preferred.
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย แต่ละโครงการ เพื่อนำมาบันทึกต้นทุนในโปรแกรมสำเร็จรูป
- จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มของแต่ละโครงการ
- ทำการตรวจนับ Inventory ทุกสิ้นเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง/ชาย
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
- ประสบการณ์ 3 - 5 ปี
- มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด หรือนอกสถานที่เพื่อไปตรวจนับ Inventory ทุกสิ้นเดือน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมต้นทุนและการผลิตของครัวเบเกอรี่
 • วางแผนการผลิตเมื่อได้รับคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมพนักงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานการผลิต GMP และระบบมาตรฐานอื่นๆ ในองค์กร
 • เข้าร่วมการดำเนินการจัดทำ อบรม และร่วมเป็นคณะกรรมการ ในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานขององค์กร

 คุณสมบัติเบื้องต้น

 • สัญชาติไทย, เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปี ขั้นไป
 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป 
 • มีประสบการณ์ในการทำงานครัวเบเกอรี่ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป ในโรงแรม หรืออื่นๆ
 • มีความรู้ด้านการผลิต Pastry หรือ Bakery เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการจัดการต้นทุน และวางแผนการผลิต บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
 • มีความสามารถในการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารให้ได้ตามาตรฐาน GMP, HACCP

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
 • มีประสบการณ์การทำอาหารจากสายงานโรงแรม/ร้านอาหาร 1 ปี ขึ้นไปสำหรับตำแหน่ง กุ๊ก
 • มีความรับผิดชอบ, อดทน, ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ควบคุมการผลิตและประกอบอาหารประเภทต่างๆ 
 • รับผิดชอบในการจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อการปรุงอาหารในอาหารประเภทต่างๆ และหน้าที่ทั่วไปในครัว
 • ประกอบอาหารต่างๆ ตามแต่ละครัว ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงรักษาคุณภาพและรสชาติตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน

- ควบคุมการ ผลิตและประกอบอาหารประเภทต่างๆ (ครัวไทย - ครัวจีน)
- รับผิดชอบ ใน การจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อการปรุงอาหารในอาหารประเภทต่างๆ และหน้าที่ทั่วไปในครัว
- ประกอบอาหาร ต่างๆ ตามแต่ละครัว ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงรักษาคุณภาพและรสชาติตามเกณฑ์ที่กำหนด


คุณสมบัติผู้สมัครงาน

1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 
3. มีประสบการณ์การทำอาหารจากสายงานโรงแรม/ร้านอาหาร
4. มีความรับผิดชอบ, อดทน, ตรงต่อเวลา
5. สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะ
6. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ออกแบบและ วางแนวความคิด งาน Events, นิทรรศการ (Exhibition) และกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น งานเปิดตัวสินค้า, พิธีเปิด, งานครบรอบปีขององค์กร ฯลฯ
 • ควบคุมภาพรวมของงานให้เป็นไปตามแนวคิด
 • พบลูกค้าร่วมกับฝ่ายขาย ตั้งแต่รับแนวคิด จนถึงนำเสนองาน ที่ได้วางแผนร่วมกันกับทีมมาแล้วให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 - 5 ปี ด้าน Exhibitions หรือ Event
 • มีความสามารถและทักษะในการนำเสนองานต่อลูกค้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานนอกสถานที่ได้

Key Responsibilities:

 • Plan, coordinate administrative procedures and matters with related parties (both internal and external)
 • Ensure the smooth and adequate flow of information within the department to facilitate other business operations
 • Manage and supervise team
 • Provide effective administrative and secretarial support to the executive
 • Prepare reports, presentations, correspondence, as well as supporting project as appropriate
 • Prepare and prescreen documents before passing to the executive
 • Organize daily schedule and appointment calendar, makes travel and lodging arrangement as assigned
 • Undertake particularity in daily or any special assignments
 • Other tasks assigned by superior

 

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Male or female age around 30-35 years old
 • Bachelor’s degree in any related fields (Secretarial school graduates are preferred)
 • At least 3 years of experience and has knowledge in Secretarial or Administrative field are required
 • Good communication & interpersonal skills, prioritizing & management skills
 • Enthusiastic, detail oriented, work well under pressure and able to work overtime
 • Good command of English, both verbal and written (able to use third language is an advantage)
 • Good computer literacy

Key Responsibilities:

 • Responsible for international/ local conference and event management in both private and governmental sectors
 • Plan, schedule and monitor project timelines
 • Manage and monitor project budget to ensure revenue, and expenses are administered within established boundaries
 • Manage and monitor team and subcontractors to ensure guidelines are maintained and the quality standards are met
 • Ensure effective information sharing and communication among team members and contractors


Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Male or female age around 30-45 years old
 • Bachelor’s degree in any related fields 
 • Have 3-5 years of experience in DMC/ PCO 
 • Good communication & interpersonal skills
 • Enthusiastic, detail oriented, calm 'customer-focused manner', work well under pressure and able to work overtime
 • Excellent command of English, both verbal and written (having at least 780 is preferrable)
 • Able to travel upcountry or abroad 
Key Responsibilities:

 • Provide effective administrative and secretarial support to the team (Meeting & Incentives)
 • Prepare reports, presentations, correspondence, as well as supporting project as appropriate
 • Coordinate matters with related parties (both internal and external)
 • Organize daily schedule and appointment calendar, makes travel and lodging arrangement as assigned
 • Handle official documents, incoming call and E-mail from related clients
 • Undertake particularity in daily or any special assignments

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Male or female age between 22-30 years old
 • Bachelor’s degree in any fields (Administrative Management, Business English are preferable)
 • 1-2 years of experience as a project coordinator or secretary
 • Having strong multitasking and management skills
 • Enthusiastic, detail-oriented, work well under pressure and able to work overtime
 • Good computer literacy (Microsoft Offices; Word, Excel, Powerpoint)
 • Good command of English, both verbal and written (having TOEIC score is advantage)

Key Responsibilities:

 • Responsible for international/local conference management in both private and governmental sectors
 • Plan, schedule and monitor project timelines
 • Manage and monitor project budgets to ensure revenue and expenses are administered within established boundaries
 • Manage and monitor team and subcontractors to ensure guidelines are maintained and the quality standards are met
 • Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors
 • Provide advice on the management of projects
 • Other tasks assigned by superior

 Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • At least 5 years relevant working experience in conference organizer / project management
 • Good computer literacy
 • Good command of spoken and written English (Able to use third language will be an advantage)
 • Excellent interpersonal skills, leadership skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, and able to work overtime
 • Have plenty of energy, a calm 'customer-focused' manner, the ability to cope with pressure, meticulous attention to detail, and effective time management and organizational abilities

Able to travel either to upcountry or abroad

Key Responsibilities:

 • Responsible for international/local conference management in both private and governmental sectors
 • Plan, schedule and monitor project timelines
 • Assist Manager on managing and monitoring project budgets to ensure revenue and expenses are administered within established boundaries
 • Monitor team and subcontractors to ensure guidelines are maintained and the quality standards are met
 • Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors
 • Provide advice on the management of projects to team member
 • Other tasks assigned by superior

 

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • At least 3 years relevant working experience in conference organizer / project management
 • Good computer literacy
 • Good command of spoken and written English (Able to use third language will be an advantage)
 • Excellent interpersonal skills, leadership skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, and able to work overtime
 • Have plenty of energy, a calm 'customer-focused' manner, the ability to cope with pressure, meticulous attention to detail, and effective time management and organizational abilities
Able to travel either to upcountry or abroad

Key Responsibilities:

 • Responsible for international/local conference management in both private and governmental sectors
 • Coordinate with concerned individuals to develop and monitor timelines related to all aspects of conference
 • Coordinate conference logistics, including registration and attendee tracking, presentation and materials support and pre- and post-event reports
 • Ensure effective information sharing and communication among team members, volunteers and contractors

 

Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Bachelor’s Degree in any related fields
 • 1-3 years relevant working experience in conference organizer / exhibition organizer / project management (Fresh graduate are also welcome)
 • Good computer literacy
 • Good command of spoken and written English (Able to use third language will be an advantage)
 • Good interpersonal skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, and able to work overtime
 • Able to travel either to upcountry or abroad

หน้าที่รับผิดชอบ

- รับผิดชอบทางด้าน การ ออกแบบงานกราฟฟิค สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาทั้งหมด สื่อออนไลน์-ออฟไลน์ และ Floor Plan
- งานอื่น ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 คุณสมบัติ

- เพศหญิง/ ชาย อายุระหว่าง 25 – 30 ปี
- สำเร็จการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขาด้านออกแบบนิเทศน์ศิลป์ ศิลปกรรม การออกแบบ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้เรื่อง วัสดุ ในการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์
- มีประสบการณ์ทำงาน ด้านงานออกแบบอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถใช้ โปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop ได้อย่างเชี่ยวชาญ และถ้าสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ งานออกแบบในธุรกิจจัดงานเอ็กซิบิชั่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

**กรุณาแนบผล งาน มาได้ที่ hr@qsncc.com**

Key Responsibilities:

 • Responsible for registration and abstract system of international conference/meeting projects (Implement and providing technical support)
 • Coordinate with concerned individuals to develop and monitor timelines related to all aspects of IT projects in conference/meeting
 • Handle users’ requests for changing or adding programs
 • Creating operating manuals to support users
 • Handle non-IT tasks that relate to conference & exhibition organizing
 • Other tasks assigned by superior


Qualifications:

 • Bachelor’s Degree in IT, Computer Science, Statistic, Computer Engineering, Information Engineering, or any related fields
 • 1-2 years relevant working experience in IT Admin, IT Support, Project Management (Fresh graduate are also welcome)
 • Good command of spoken and written English
 • Good interpersonal skills, enthusiastic, result-oriented, flexible, able to work overtime and good on multitasking
 • Able to travel either to upcountry or abroad
 • Candidate who can start working immediately will be given priority

Key Responsibilities:

 • Provide effective administrative and secretarial support to the executive
 • Prepare reports, presentations, correspondence, as well as supporting project as appropriate
 • Coordinate matters with related parties (both internal and external)
 • Prepare and prescreen documents before passing to the executive
 • Organize daily schedule and appointment calendar, makes travel and lodging arrangement as assigned
 • Undertake particularity in daily or any special assignments

 Qualifications:

 • Thai nationality only
 • Male or female age around 22-30 years old
 • Bachelor’s degree in any related fields (Secretarial school graduates, Tourism Industry graduates are preferred)
 • 1-2 years of experience and has knowledge in Secretarial or Administrative field
 • Good communication & interpersonal skills
 • Enthusiastic, detail oriented, work well under pressure and able to work overtime
 • Good command of English, both verbal and written (able to use third language is an advantage)
 • Good computer literacy

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • ซ่อมแซมงานระบบปรับอากาศ, ระบบประปาและสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้า, ระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนในระดับเบื้องต้น
 • ปฎิบัติงานเปิด-ปิด งานระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ ตามแผนการทำงานประจำวันและตามใบงาน Event Document
 • จดบันทึกค่าการทำงานต่างๆของเครื่องจักร และมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟ

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาอาคาร
 • สามารถทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • รับแลกบัตรเงินสด (Cash Card) ที่ใช้ภายในศูนย์อาหาร
 • ดูแลรับผิดชอบในการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย รวมทั้งบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบยอดเงิน นำเงินเข้าฝากกับธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านแคชเชียร์
 • รักงานบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (06.00-15.00 น. และ 11.00-20.00 น.)
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน**
รายละเอียดงาน
-ทำความสะอาดเครื่องมือ, เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องครัว

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- รักงานบริการ
- มีประสบการณ์ด้านงานล้างจาน
- สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานนอกสถานที่ได้
- *ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร*

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อนำความรู้จากการศึกษามาใช้ในการปฏิบัติงานจริง และได้รับประสบการณ์จริงในการทำงานในองค์กรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

คุณสมบัติ:

 • นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 สาขาอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
 • กระตือรือร้นพร้อมเรียนรู้
*ฝึกงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วิธีการสมัคร:

พร้อมแนบหนังสือหรือจดหมายขอฝึกงานจากสถาบัน และสำเนาผลการศึกษา (Transcript) เทอมล่าสุด
**สแกนรวมเป็น .pdf 1 ไฟล์**


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (เฉพาะตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน) โทร. 02 229 3646 หรือ อีเมล์ hr_activity@qsncc.com

รายละเอียดงาน 
• ติดต่อประสานงานกับผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น 
• ประจำตามจุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้อำนวย ความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน 
• ช่วยจัดกิจกรรมและช่วยประชาสัมพันธ์ภายในงาน 
• แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน

คุณสมบัติเบื้องต้น 
• เพศชาย / หญิง อายุ 18 - 30 ปี 
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือกำลังศึกษา) 
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
• มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี รักงานบริการ